Inschrijven

I n s c h r i j v i n g e n

Het kampgeld (150€, kapoenen 110€, leiding/kookploeg 100€) dient zo spoeding mogelijk gestort te worden, alleszins vóór 15.06.2017 op onze KBC-reke­ning nummer 453-2120331-01.

IBAN BE43 4532 1203 3101
BIC KRED BE BB

Zie verderop op deze pagina het item gedeeltelijke terugbetaling van het kampgeld door ziekenfondsen.

I n d i v i d u e l e  S t e e k k a a r t   (voorheen: medische fiche)

Voor elke kind dat meegaat op kamp dient er door de ouders de individuele steekkaart ingevuld te worden.  Je kan de individuele steekkaart hier downloaden.
Gelieve uw kind de volledig ingevulde en ondertekende individuele steekkaart samen met twee ziekenfonds-zelfklevertjes mee te geven in een aparte enveloppe, en die op het kamp te overhandigen aan iemand van de leiding.  

B e r e i k b a a r h e i d

Tijdens het kamp kan U NIET telefoneren om te vragen hoe het met uw zoon of dochter is. Enkel in DRINGENDE gevallen kunt U ons bereiken via een GSM nummer van de kookploeg: 0479/655666 (Ruben) of –iets moeilijker- van de groepsleider Fredrik Gerits).

Wees echter gerust! Als het echt nodig is, zullen wij niet aarzelen U onmiddellijk te contacteren.  Vul daarom ook op de medische fiche  het GSM-nummer van zowel de vader als de moeder in, indien U over een gsm beschikt.

A d r e s   b r i e f w i s s e l i n g

De kinderen (en de leiding) vinden het altijd fijn als ze een kaartje of briefje met nieuws van het thuisfront ontvangen.
Adresseer brieven en kaartjes aan uw oogappel(s) als volgt:

‘Naam en Voornaam van uw kind’
Scouts en Gidsen Neerharen
p/a Melchior Wilfired
Arenbüschel 18

4760 Büllingen

Terugbetaling van het lid- of kampgeld door het ziekenfonds

Wie beweegt, blijft gezond. Daarom bieden de ziekenfondsen vergoedingen i.v.m. het inschrijvingsgeld en de jeugdbewegingskampen. Alle info en de in te vullen attesten vind je op de volgende websites:


W e b s i t e

Op onze website  kan U steeds de laatste kamp-nieuwsjes vinden.  We doen ons best om elke dag de website bij te werken, maar schiet niet op de pianist als er eens een dagje geen nieuw bericht is verschenen, immers internet-cafés zijn niet dik gezaaid in de streek.